FANDOM


کوموگاکوره (雲隠れの里، کوموگاکوره نو ساتو به معنی دهکده پنهان شده با ابرها که دهکده پنهان ابر هم شناخته می‌شود.) دهکده پنهان سرزمین رعد و برق است. به عنوان یکی از دهکده‌های پنج کشور بزرگ شینوبی، کوموگاکوره نیز دارای کاگه به عنوان رهبر است که رایکاگه شناخته می‌شود. این دهکده تا کنون ۵ رایکاگه رسمی داشته که آخرین آن‌ها داروی است.