FANDOM


شودای هوکاگه - هاشیراما سنجو ویرایش

هاشیراما سنجو در کودکی با اوچیها مادارا دوست شد .

و ان ها در کودکی تصمیم گرفتند که ما هم دهکده ای بسازند تا قبیله ها در ان با صلح در کنار زندگی کنند و هیچ جنگ و درگیری در ان دهده نباشد .

هاشیراما و مادارا با هم دهکده را ساختند و نام ان را دهکده کونوها (دهکده پنهان برگ) گذاشتند .

هاشیراما قصد داشت تا دوست خود مادارا را به عنوان هوکاگه معرفی کند که با مخالفت برادر خود و ژنرال های فئودال روبه رو شد .

هاشیراما به عنوان هوکاگه انتخاب شد . و بعد از مدتی اوچیها مادارا دهکده را ترک کرد .

هاشیراما با میتو از قبیله ازوماکی ازدواج کرد . میتو ازوماکی جیچوریکی نه دم بود . هوکاگه دوم (توبیراما)برادر هاشیراما است.

هوکاگه پنجم (تسوناده) یکی از سنین های افسانه ای ، نوه هوکاگه اول است .

هاشیراما تلاش های زیادی برای صلح 5 دهکده بزرگ شینوبی انجام داد .

هاشیراما بیجو هارا بین هم دهکده ها تقسیم کرد تا ثبات قدرتی باشد میان دهکده ها .

هاشیراما تجسم اشورا اوتسوتسوکی بود برای همین تنها کسی بود که به طور طبیعی میتوانست عنصر چوب را هدایت کند . هاشیراما قدرت موکتون(چوب)را داشت و به همین دلیل به راحتی بیجو هارا کنترل میکرد .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی