FANDOM


کاربرد ویرایش

با این مهر اوروچیمارو به هر کسی می تواند قدرت بدهد اما آن شخص را تحت کنترل خودش در می آورد. اوروچیمارو این آنزیم قدرت را از شخصی به نام جوگو به دست آورده و آن را با مهر خودش ترکیب كرده. بدن جوگو به طور طبیعی بین مرحله اول تبدیل و مرحله دوم هست که در بعضی از مواقع کنترل خود را از دست می دهد و وارد مرحله دوم می شود که به این مرحله خون می گویند. اوروچیمارو این مهرها را به چهار صدا داد اما شانس زنده ماندن آن ها بعد از دریافت مهر یک به ده است.

هنگامی که مهر در بدن چهار صدا قرار می گیرد باعث می شود تا چاکرای آن ها رها شود حتی بیشتر از حد معمول و وقتی چاکرا از دست بدهند ضعیف می شوند و برای بدست آوردن قدرت پیش اوروچیمارو برمی گردند و با این کار برای همیشه برده اوروچیمارو می شوند. چهار صدا بعد از دریافت مهر در مرحله یک قرار می گیرد. به مرور زمان و پیشرفت مهر در بدن، وارد مرحله دوم شوند و به طرز چشمگیری قدرتمند می شوند. بعد از وارد شدن به مرحله دوم بدن آن ها تغيير می کند و شبیه به حیوانات می شوند همان طور که جوگو با هر بار شدن به مرحله دوم تغییر شکل می دهد. گسترش مرحله دوم قدرت دو حالت دارد: نوشيدن دار. با نوشيدن اين دارو مهر بسيار زودتر رشد ميكند و باعث قوي تر شدن نينجا اما باعث ميشود كه نينجا زودتر بميرد. اگر نينجا قوي باشد و بتواند مهر را كنترل كند به سطح قدرت واقعي مهر دست پيدا ميكند.

فرم ها ویرایش

جیروبو ویرایش

جیروبو یکی از اعضای چهار صدا است. معلوم نیست که چه کسی او را مهر کرده است شاید کار اوروچیمارو باشد. وقتی مرحله اول مهر در بدن او فعال می شود مهر به شکل مثلث در می آيد. وقتی جیروبو وارد مرحله دوم می شود قدرت او ده برابر قبل از مرحله یک می شود.

کیدومارو ویرایش

کیدومارو یکی از اعضای چهار صدا است. او از تکنیک های عنکبوتی استفاده می كند. وقتی مهر مرحله اول او فعال و به کار می افتد ظاهر مهر او شبیه درخت مو می شود. وقتی مهر مرحله دوم در بدن کیدومارو فعال بشود او شبیه به یک عنکبوت بزرگ می شود.

ساکون و آکون ویرایش

ساکون و آکون مهری شبیه به هم دارند. معلوم نیست که چه کسی آن ها را مهر کرده است شاید کار اوروچیمارو باشد. مهر ساکون و آکون در سمت راست پیشانی شان و پشت موهایشان مخفی می باشد. وقتی مهر مرحله اول در بدن ساکون و آکون فعال می شود ظاهری مثل لکه پیدا می کنند. قدرت مهر مرحله دوم ساکون و آکون در این مرحله نامشخص است با این حال هم ساکون و آکون در این مرحله می توانند از احضار: راشومون استفاده کنند.

تایویا ویرایش

تایویا یکی از اعضای چهار صدا است که توسط صدا می تواند چاکرای خود را کنترل کند. معلوم نيست كه اين مهر توسط اروچيمارو به او منتقل شده است يا شخص ديگري. وقتي مهر مرحله اول در بدن او فعال بشود ظاهري شبيه به رعد و برق پيدا ميكند.