FANDOM


ای (エー، اعو؛ به معنی "ای"، تلویزیون انگلیسی "ای") رایکاگه اول (初代雷影، شودای رایکاگه؛ معنی دقیق "اولین سایه رعد و برق") بود که کوموگاکوره در سرزمین رعد و برق را تاسیس کرد.

سرگذشت ویرایش

در اولین ملاقات پنج کاگه ها، او توسط رایکاگه دوم آینده همراه است. او در کنار دیگر کاگه ها نشسته و هاشیراما گفت که رکوع به دیگر کاگه نشانه ای از یک رهبر مدت نیست. پس از درخواست کازه کاگه اول به نیت درخواست جایگزین خود، از سوناگاکوره در حال حاضر به حال یک جانور دم دار، زمانی که کازه کاگه ساخته شده تقاضا از دریافت 30 درصد از هر آنچه که آنها را برای یک جانور دم دار از کونوها پرداخت او ابراز خشم کرد. به عنوان جنگ دست به یقه شد و هاشیراما سنجو به آنها برای حفظ آینده فرزندان خود و متحد شدن درخواست کرد، او مشتاقانه نگاه کرد.