FANDOM


ایندرا اوتسو تسوکی

ایندرا نوه کاگویا و پسر بزرگ هاگورمه اوتسوتسو است .

ایندرا در کودکی بسار به برادر خود آشورا علاقه داشت و از او محافظت میکرد . ایندرا بهترا از آشورا بود .

ایندرا در تایجوتسو همیشه آشورا را شکست میداد ایندرا باهوش تر از آشورا بود و بیشتر وقت خود را صرف یاد گرفتن و تمرین کردن بود . ایندرا کسی بود که نماد ها یا همان حرکت های دست نینجوتسو را در هشت سالگی کشف کرد تا به چاکرا شکل دهد . مردم نیز از ایندرا یاد گرفته و به چاکرا خود شکل میدادند و از انها در زندگی روزمره خود استفاده میکردند .همه معتقد بودند که ایندرا جانشین هاگورومه دانای شش طیقت است چون که ایندرا با سن کمی که داشت حتی استادان خود را نیز شکست میداد.

عنصر درونی ایندرا ، اتش و نور بود . او با شکل دادن به چاکرا میتوانست از ان ها در مبارزه ها و گاهی برای کمک کردن به مردم استفاده کند . ایندرا تنها فقط دو دوست داشت و اغلب با انها تمرین میکرد و به ان ها اموزش میداد .

زتسو سیاه و ایندرا

ایندرا همیشه در هر چیزی بهتر از اشورا بود . زتسو سیاه تصمیم گرفت تا شارینگان ایندرا را بیدار کند و با استفاده از او کاگویا را برگرداند زتسو اغلب زمانی ایندرا به تنایی تنمرین میکرد به دیدن او میرفت و به او میگفت که تو جانشین هاگورومه هستی ولی هاگورمه به اشورا بیشتر از تو توجه داره و میخواد اونو به عنوان جانشین معرفی کنه. اما ایندرا حرف های او را جدی نمیگرفت و با او بد صحبت میکرد . تا اینکه زتسو گرازی را برای حمله به آشورا فرستاد تا ایندرا برای محافظت کردن از اشورا به گراز مبارزه کند و بر اثر قدرت زیاد شارینگانش فعال شود.

فعال شدن شارینگان ایندرا

ایندرا بعد از هاگورمه تنها کسی بود که شاینگان داشت .

در کودکی گرازی به آشورا حمله کرد و ایندرا برای محافظت از او با گراز جنگید و گراز را کشت . بعد از کشتن گراز و محافظت کردن از آشورا ، شارینگان ایندرا فعال شد . بعد از فعال شدن شارینگان ، ایندرا خودخواه و مغروز شد و برای تمرین کردن و یاد گرفتن تکنیک جدید اغلب در جنگل با زتسو تمرین میکرد . او همیشه به مردم سختگیری میکرد و انهارا وادار به انجام قوانین میکرد . تا جایی که مردم جرات نمیکردند رووی حرف ایندرا حرفی بزنند . ایندرا بسیار بی رحم بود و در مبارزه های تمرینی به شدت به حریف خود اسیب میرساند . برای همین در بین مردم محبوبیت نداشت . و مردم آشورا را بیشتر از ایندرا دوست داشتند و میخواستند تا در اینده آشورا جانشین هاگورومه شود. آشورا بر عکس ایندرا بیشتر وقت خود را صرف کمک کردن به مردم دهکده میکرد اشورا بسیار مهربانتر از ایندرا بود و از محبوبیت بیشتری برخوردار بود. همین رفتار ها باعث میشد که ایندرا از مردم تنفر داشته باشد و این تنفر و کینه با عث میشد تا شارینگان ایندرا قوی تر شود . بعد ها ایندرا برای شکست دادن اشورا ، تنها دوستان خود را کشت و قدرت مانگیکو شارینگان ( شارینگا ابدی) را بدست اورد . هر زمان که ایندرا عزیزان و دوستان خود را از دست میداد شارینگان او قوی تر میشد .